Bases (valencià)

El I Concurs de Micro-cine Intergeneracional de València està promogut per la Regidoria d’Envelliment Actiu de l’Ajuntament de València i té com  a objectiu generar nous espais de relació i creació comuna entre persones joves i majors que contribuïsquen a visibilitzar els beneficis d’una societat solidària i intergeneracional mitjançant un diàleg visual que pose en valor les relacions afectives de les cures per a respondre, així, a l’actual necessitat de canvi en les relacions amb les persones majors que ha provocat la crisi del Covid-19.

Vídeos Intergeneracionals naix de la necessitat de restablir espais de trobada entre les persones de diferents edats, en les quals el contacte s’ha vist reduït i limitat. La gent gran ha viscut l’aïllament i la solitud, ha patit intensament la deshumanització provocada per la situació de pandèmia; és el nostre deure com a comunitat solidària reparar i recuperar espais de convivència. Abordar esta problemàtica només s’aconseguirà si unim i multipliquem esforços entre generacions, i tornem a connectar mitjançant accions o projectes com estos que sumen coneixements, sabers, experiències i vides, per tal de posar en valor en tots els plànols de la vida familiar i de les cures la importància del desenvolupament afectiu en la nostra comunitat.

Objectius

Conscienciar i sensibilitzar la ciutadania de la importància de restablir la convivència intergeneracional i sumar talents, experiències i projectes que ens enfortisquen i ens milloren com a ciutadania.

Fer visible amb el llenguatge audiovisual les situacions viscudes  i que ens reconcilien mitjançant l’afectivitat.

Generar espais comuns i tornar a unir les persones majors amb les joves en un projecte comú per a reconstruir contactes entre persones de diferents edats i contribuir a superar les situacions de soledat i aïllament que han patit les persones majors.

Ajudar a superar les situacions de soledat, aïllament i separació que han patit les persones majors amb les seues famílies i amistats restablint unes relacions on els afectes siguen el centre.

Millorar les relacions entre les persones joves i majors en tots els plànols de la vida, en el si familiar i en el de les cures i afectes, posant en valor el paper que tenen en el desenvolupament afectiu de les nostres comunitats.

QUI HI POT PARTICIPAR?

Totes les persones dels col•lectius juvenils i de gent major que vullguen. També hi poden participar en un sol projecte persones d’ambdós col•lectius que residisquen al terme municipal de València (ciutat de València i pobles).

QUAN?

Des de la publicació de les bases, el mes de juliol fins al 8 d’octubre del 2021, quan finalitzarà el termini per a inscriure’s al concurs. 

QUIN TEMA?

Es pot tractar qualsevol tema en què interactuen els col•lectius implicats, sempre que  visibilitze una realitat intergeneracional, ja siga de comunicació, de convivència, aprenentatge, apropament, cures o d’intercanvi entre ells.  Es valoren especialment els treballs que reflexen els enormes beneficis que reporta a les persones d’estos col•lectius, així com a  la ciutadania en general, la interrelació entre tots dos.

ON I COM ES REGISTRA EL VÍDEO DEL CONCURS?

1.- Entreu a la web www.encontredemirades.org i empleneu les dades del formulari de participació. Hi heu d’indicar el nom i les dades de contacte: adreça electrònica i telèfon i el títol del vídeo. 

2. En el formulari adjunta el vídeo (entre 1 i 3 minuts, mp4, 256 mb màxim) i envialo.

3.- Rebreu un correu per a confirmar que heu enviat correctament el formulari i el vídeo. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Format

Els curts s’han d’enviar en format digital MP4 i no poden pesar més de 256 MB.  Es poden gravar amb mòbil, tauleta tàctil o qualsevol altre dispositiu audiovisual.

Durada Les peces audiovisuals han de durar com a mínim un minut i, com a màxim, tres minuts (inclosa la presentació i els títols de crèdit).. 

Idiomes
Els curts s’admeten en qualsevol de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

S’admeten fins a un màxim de dos curtmetratges per participant. 
Els treballs han de ser originals i de temàtica intergeneracional.

RECOMANACIONS PER A REALITZAR EL VÍDEO

1. Graveu preferentment en horitzontal i de front.

2. Feu servir micròfon o graveu en algun lloc aïllat de sorolls; és molt important.

3. Graveu en llocs ben il•luminats. En interiors, utilitzeu llums o reflectors.  Enfoqueu correctament.

4. No feu servir el zoom per acostar-vos a un objecte, millor acosteu-hi la càmera, així evitarem la pèrdua de qualitat o que les imatges es pixelen les imatges.

5. Per a fer preses més estables, utilitzeu un trípode o recolzeu la càmera o mòbil en una superfície ferma.  Es pot subjectar amb cinta.  Per a les preses en moviment sosteniu-la amb les dos mans.

JURAT

El jurat està compost per quatre persones (expertes en l’àmbit intergeneracional i del sector cinematogràfic). Els criteris del jurat han de tindre en compte amb especial atenció que l’obra reculla, amb claredat, la temàtica recomanada i compte amb una factura audiovisual correcta que garantisca el compliment dels objectius d’este concurs. 

Les votacions del jurat són secretes i inapel•lables

PREMIS

Els tres millors curts seleccionats pel jurat es premiem amb la dotació següent:

• 1r premi: 1.000 euros
• 2n premi: 500 euros
• 3r premi: 300 euros
(impostos inclosos)

Les dotacions econòmiques dels premis estan subjectes a les corresponents retencions per part de l’Administració estipulades en cada moment.  També es  poden concedir mencions d’honor quan es considere que un curt és d’especial interés per als objectius del concurs. No tenen compensació econòmica però poden ser exhibits en el transcurs de les activitats del concurs.

L’organització comunicarà a les persones participants la llista de guanyadors o guanyadores a través del correu electrònic. La concessió dels premi es comunicarà personalment i per telèfon i, si no fora possible, també per correu electrònic.

La gala de lliurament de premis se celebrarà el dia 11 de novembre al centre Jubiocio, al carrer del General Llorens, 33, 46025, de València.

ASPECTES LEGALS

El curt queda registrat a nom de qui tinga els drets d’autoria.

La peça presentada ha de tindre tots els permisos pertinents segons la legislació vigent en esta matèria (imatge, menors, músiques, etc.), de manera que les entitats organitzadores queden exemptes de responsabilitats derivades del compliment d’estes obligacions.

Les persones participants cedixen a les entitats organitzadores els drets de mostrar les imatges presentades (en part o en la totalitat) per a les tasques de difusió, ja siga a Internet (pàgines web, xarxes socials) com en suport paper, sense necessitat d’avís ni compensació per la concessió d’este dret.

Les persones participants es comprometen que, en les emissions, projeccions i iniciatives promocionals dels curts posteriors a la decisió del concurs, figure la menció del guardó rebut indicant el nom del concurs i els logotips de les entitats organitzadores.

Les persones participants confirmen que són titulars del copyright i drets d’autoria i s’obliguen a mantindré indemnes les entitats organitzadores per qualsevol acció i reclam plantejat per terceres persones per l’ús indegut dels  drets i eximixen l’organització del concurs de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la qual hauria pogut incórrer alguns participants.

L’organització del concurs queda facultada per a resoldre unilateralment qualsevol problema o dubte que puga sorgir durant el concurs, sempre en benefici d’este, i en este  sentit les seues decisions són lliures i inapel•lables.

Les obres participants en el concurs queden en propietat de les entitats organitzadores i es reserven el dret de publicar-les i reproduir-les, sempre sota menció de l’autoria i exclusivament amb finalitats de caràcter docent i promocional, així com per a futures edicions.

L’organització pot utilitzar les obres premiades amb finalitats docents i/o culturals en centres educatius, de persones majors i culturals.  Esta cessió no té caràcter d’exclusivitat i no lucratiu.

Garanties de l’organització per a les persones concursants

Tota la informació que faciliten les persones concursants per al desenvolupament d’este concurs té caràcter confidencial i no pot ser revelada a terceres persones ni utilitzada per a finalitats diferents a les de la gestió del concurs, llevat dels casos previstos en la llei.

Les dades personals que voluntàriament faciliten les persones concursants a l’organització per a la participació en el concurs s’utilitzen només a efectes de realitzar totes les gestions necessàries per al desenvolupament del concurs i es tracten respectant el que disposa la normativa vigent de protecció de dades.

A estos efectes, qui hi participe pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat de dades i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit a ambdós institucions.

La participació en este concurs implica l’acceptació total d’estes bases. 

Contacte: Per a qualsevol dubte o aclariment envieu un correu a l’adreça electrònica
encontredemirades@gmail.com